The 2022 Vidya Gaem Awards
Voting is now closed.
Trombone Champ Award
for Best Soundtrack
Composed by Tomoya Ohtani, Takahito Eguchi, Kenichi Tokoi, and Hiroshi Kawaguchi
Sonic Frontiers
Listen to the soundtrack here
Composed by Yoko Shimomura. Arranged by Natsumi Kameoka, Tomomichi Takeoka, Akira Iwata, Kaoru Inoue, Kensuke Ushio, Yoshinori Nakamura, Sachiko Miyano, Noriyuki Kamikura, Ryo Furukawa and Hironori "Guts" Anazawa
Live A Live
Listen to the soundtrack here (Unavailable on YouTube)
Composed by Yuuta Ogasawara, Yuki Shimooka, Hirokazu Ando, Jun Ishikawa, and Tadashi Ikegami
Kirby and the Forgotten Land
Listen to the soundtrack here
Composed by Lifeformed and Janice Kwan
Tunic
Listen to the soundtrack here
Composed by Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yoshimi Kudo, Tai Tomisawa, and Yuka Kitamura
Elden Ring
Listen to the soundtrack here
Music by Machine Girl
Neon White
Listen to the soundtrack here
Composed by Toru Minegishi, Ryo Nagamatsu, Shiho Fujii, Toshiyuki Sudo, Takuro Yasuda, Yumi Takahashi, and Sayako Doi
Splatoon 3
Listen to the soundtrack here
Composed by Naofumi Harada, Hiroshi Yamaguchi, Tomoki Kameyama, Hyun Kim, Seiji Hotta, Hitomi Kurokawa, Takashi Nakabeppu, Takumi Higuchi, Aoba Nakanishi, Masahiro Miyauchi, Rei Kondoh, Masahiro Aoki, Takahiro Izutani, Ryo Furukawa, Suzuki, Hibiki Yamazaki and Shu Kanematsu
Bayonetta 3
Listen to the soundtrack here
Music by Two Feathers
Metal: Hellsinger
Listen to the soundtrack here
Composed by Jesper Kyd
Warhammer 40,000: Darktide
Listen to the soundtrack here
Composed by Go Ichinose, Junichi Masuda, Minako Adachi, and Toby Fox
Pokémon Scarlet and Violet
Listen to the soundtrack here
Composed by Yasunori Mitsuda, ACE+, Kenji Hiramatsu, Manami Kiyota, Mariam Abounnasr, and Yutaka Kunigo
Xenoblade Chronicles 3
Listen to the soundtrack here
Your Votes
Awards
Your Rewards